آیا می دانید؟

آیا میدانید:نخستین مردمانی که اسب را به جهان

هدیه کردند ایرانیان بودند؟

آیامیدانید:نخستین مردمانی که حیوانات خانگی را

تربیت کردند و جهت بهره مندی از آنان استفاده کردند

ایرانیان بودند؟

آیا میدانید:نخستین مردمانی که مس راکشف کردند

ایرانیان بودند؟

آیا میدانید:نخستین مردمانی که آتش را در جهان

کشف کردند ایرانیان بودند؟

آیا میدانید:نخستین مردمانی که ذوب فلزات را آغاز

کردند ایرانیان بودند(در شهرسیلک در اطراف کاشان)؟

آیا میدانید:نخستین مردمانی که کشاورزی را جهت

کاشت و برداشت کشف کردند ایرانیان بودند؟

آیا میدانید:نخستین مردمانی که نخ را کشف کردند و

موفق به ریسیدن آن شدند ایرانیان بودند؟

آیا میدانید:نخستین مردمانی که سکه را در جهان

ضرب کردند ایرانیان بودند؟

آیا میدانید:نخستین مردمانی که عطر را برای خوشبو

شدن بدن ساختند ایرانیان بودند؟

آیا میدانید:نخستین مردمانی که کشتی یا زورق را

ساختند به فرمان یکی از پادشاهان زن ایرانی بوده

است؟

آیا میدانید:نخستین مردمانی که شیشه راکشف کردند

و از آن برای منازل استفاده کردند ایرانیان بودند؟

آیا میدانید:نخستین مردمانی که زغال سنگ را کشف

کردند ایرانیان بودند؟

آیا میدانید:نخستین مردمانی که مقیاس سنجش

اجسام را کشف کردند ایرانیان بودند؟

آیا میدانید:نخستین مردمانی که به کرویت زمین پی

بردند ایرانیان بودند؟

آیا میدانید:نخستین مردمانی که حروف الفبا را ساختند

در 7000 سال پیش در جنوب ایران،ایرانیان بودند؟

آیا میدانید:نخستین مردمانی که قاره آمریکارا کشف

کردند ایرانیان بودند و کریستف کلب و واسـکـودوگاما بر

اثر خواندن کتابهــای ایرانی که در کتابخـانه واتیکان بوده

به فکـر قــاره پیمایی افتاده اند؟

آیا میدانید:کورش کبیر در شوروی سابق شهری

ساخت به نام کورپولیس که خجند امروزی نام دارد؟

آیا میدانید:کورش پس ازرفتن به بابل به معبد مردوک

رفت و برای ابراز محبت به بابلی ها به خدای آنان

احترام گذاشت و درهمان معبد که بیش از 1000 متر

بلندی داشت برای اثبات حسن نیت خود به آنان تاج

گذاری کرد؟

آیا میدانید:نخستین هنرستان فنی و حرفه ای در ایران

توسط کورش کبیر در شوش جهت تعلیم فن و هنر

ساخته شد؟

آیا میدانید:نخستین ارتش سواره در دنیا توسط سام

ایرانی با 115 سرباز اختراع شد؟

آیامیدانید:واژه شاهراه از راهی که کورش بین سارد

پایتخت کارون و پاسارگاداحداث کرد گرفته شده؟

آیا میدانید:دیوار چین با بهره گیری از دیواری که کورش

در شمال ایران در سال 544 قبل از میلاد

ساخت،ساخته شد؟

آیامیدانید:نخستین مردمانی که سیستم اگو یا فاضلاب

را جهت تخلیه آب شهری به بیرون از شهر اختراع

کردند ایرانیان بودند؟

/ 1 نظر / 17 بازدید
مجتبی یاوری

سلام عباس خدا خسته است می خواهد بخوابد حالا تا می توانیم گناه میکنیم