منشور کوروش

به مناسبت ورود کتیبه منشور کوروش بعد از 40 سال به ایران

 

 خلاصه ای از منشور حقوق بشر کوروش بزرگ

اینک که به یاری مزدا، تاج سلطنت ایران،بابل و کشورهای جهات اربعه را به سر گذاشته ام اعلام می کنم که:

تا روزی که من زنده هستم و مزدا توفیق سلطنت را به من می دهد دین و آئین و رسوم ملتهایی که من پادشاه آنها هستم،محترم خواهم شمرد و نخواهم گذاشت که حکام و زیردستان من دین و آئین و رسوم ملتهایی که من پادشاه آنها هستم یا ملتهای دیگر را مورد تحقیر قرار دهند یا به آنها توهین نمایند.

من از امروز که تاج سلطنت را به سر نهاده ام،تا روزی که زنده هستم و مزدا توفیق سلطنت را به من می دهدهرگز سلطنت خود را بر هیچ ملتی تحمیل نخواهم کرد و هر ملتی آزاد است که مرا به سلطنت خود قبول کند یا نکند و هرگاه نخواهد مرا پادشاه خود بداند ،من برای سلطنت آن ملت مبادرت به جنگ نخواهم کرد.

من تا روزی که پادشاه ایران ،بابل و کشورهای جهات اربعه هستم نخواهم گذاشت ؛

کسی به دیگری ظلم کند و اگر شخصی مظلوم واقع شد ، من حق او را از ظالم خواهم گرفت و به او خواهم داد و ستمگر را مجازات خواهم کرد.

من تا روزی که پادشاه هستم ،نخواهم گذاشت مال غیر منقول یا منقول دیگری را به زور یا به نحو دیگر بدون پرداخت بهای آن و جلب رضایت صاحب مال تصرف نمایند.

 من تا روزی که زنده هستم ،نخواهم گذاشت که شخصی ،دیگری را به بیگاری بگیرد و بدون پرداخت مزد ،وی را به کار وادارد.

من امروز اعلام می کنم ، که هر کس آزاد است،که هر دینی را که میل دارد  بپرستد ؛

و در هر نقطه که میل دارد سکونت کند مشروط بر اینکه در آنجا حق کسی را غصب ننماید ؛

و هر شغلی را که میل دارد پیش بگیرد و مال خود را به هر نحو که مایل است ،به مصرف برساند ،مشروط بر اینکه لطمه به حقوق دیگران نزند.

من اعلام می کنم که هر کس مسئول اعمال خود می باشد و هیچ کس را نباید به مناسبت تقصیری که یکی از خویشاوندانش کرده،مجازات کرد مجازات برادر گناهکار وبر عکس ممنوع است

 واگر یک فرد از خانواده یا طایفه ای مرتکب تقصیر می شود ،فقط مقصر باید مجازات گردد ،نه دیگران.

من تا روزی که به یاری مزدا سلطنت می کنم،نخواهم گذاشت که مردان و زنان را بعنوان غلام و کنیزبفروشند ؛

و حکام و زیردستان من ،مکلف هستند ،که در حوزه حکومت و ماموریت خود ،مانع از فروش و خرید مردان و زنان بعنوان غلام و کنیزبشوندو رسم بندگی باید به کلی از جهان برافتد ؛

و از مزدا خواهانم ،که مرا در راه اجرای تعهداتی که نسبت به ایران ،بابل و کشورهای ممالک اربعه عهده گرفته ام ،موفق گرداند

/ 0 نظر / 14 بازدید